Modificació de la plantilla, exercici 2008. Aprovació inicial.

font: Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

ANUNCI DE PUBLICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ INICIAL
DE LA PLANTILLA

En la Secretaria Intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles 27 i 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 150.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, l’expedient de modificació de la plantilla orgànica de personal d’aquesta corporació per a l’exercici de 2008, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 14 d’abril de 2008.

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l’article 151.1 de la Llei 39/88 esmentada, i pels motius enumerats en el número 2 de l’article 151, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
b) Oficina de presentació: Registre General
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’Ajuntament.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, l’expedient de modificació inicial de la plantilla orgànica de personal es considerarà definitivament aprovat.

Anuncis

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s