Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici 2015.

font: BOPT
Ajuntament de Godall

A N U N C I
L’Ajuntament de Godall en sessió plenària del dia 5 de novembre de 2014, va adoptar amb caràcter provisional l’acord pel qual s’aprova la modificació, per a l’exercici 2015, de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
De conformitat amb el que disposa l’article 17 del RDL 2-2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic l’expedient pel termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà d¿aquest anunci al BOP, als efectes que els interessats puguin presentar les reclamacions que considerin pertinents. Si transcorregut el termini esmentat, no s’ha presentat cap reclamació, els acords adoptats es consideraran aprovats definitivament, sense perjudici de la publicació del text íntegre de l’ordenança o de les seves modificacions.

Anuncis

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s