Dissolució i liquidació del Consorci DEIM. Aprovació definitiva.

font: Diputació de Tarragona (EBop)

2018-07812
Consorci per al Desenvolupament Econòmic de l’Interior del Montsià

ANUNCI

El Consell Plenari del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de l’Interior del Montsià, en sessió de data 6 de juliol de 2018, va aprovar definitivament la dissolució del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de l’Interior del Montsià amb el quòrum suficient.

Els acords que es van adoptar són:

Primer.- Aprovar definitivament la dissolució del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de l’Interior del Montsià.

Segon.- Aprovar definitivament la liquidació del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de l’Interior del Montsià, en els termes següents:

Donat que l’art. 24 dels Estatuts del Consorci disposa que: L’acord del Consell Plenari sobre la dissolució del Consorci especificarà la forma de liquidar el seu actiu i passiu i revertir les seves obres i instal·lacions a les administracions consorciades, basant-se en la ponderació dels criteris de preservació de l’interés públic i d’equitat, respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de la duració del Consorci. Situar-se al moment en que tots els ens consorciats han fet la totalitat de les aportacions, és a dir, a l’exercici 2010, i procedir a la liquidació, donat que no hi ha cap tipus de passiu, de la forma següent:

Consell Comarcal del Montsià
Aportacions fins exercici 2010, quantitat 8.000 ¤
Aportacions exercicis 2011,2012, quantitat 8000 ¤
A compensar 8.000 ¤

Ajuntament de Godall
Aportacions fins exercici 2010, quantitat 4.000 ¤
Aportacions exercicis 2011,2012 i 2013, quantitat 6.000 ¤
A compensar 6.000 ¤

Ajuntament de la Galera
Aportacions fins exercici 2010, quantitat 4.000 ¤
Aportacions exercicis 2011,2012 i 2013, quantitat 0 ¤
A compensar 0 ¤

Respecte a les aportacions del Fons Català de Cooperació, aquesta es liquidarà conforme a les aportacions fetes fins l’exercici 2012 de la forma següent:

Ajuntament de Godall
Aportacions fins exercici 2012, quantitat 3.583.53 ¤
Aportacions exercicis 2013, quantitat 736,37 ¤
A compensar 736,37 ¤

Ajuntament de la Galera
Aportacions fins exercici 2012, quantitat 3.599.69 ¤
Aportacions exercicis 2013, quantitat 0 ¤
A compensar 0 ¤

LIQUIDACIÓ DEFINITIVA

Consell Comarcal del Montsià
A compensar 8.000 ¤

Ajuntament de Godall
A compensar 6.736,37 ¤

Ajuntament de la Galera
A compensar 0 ¤
No consten béns ni drets a nom del Consorci (s’aporta nota del registre de la propietat, per tant no es fa liquidació per aquest concepte.

No consta personal adscrit al Consorci.

No hi ha cap obligació ni deute pendent.

Així mateix proposen que la diferència d’existències de tresoreria que pugui restar desprès de feta la liquidació resti per la tresoreria del Consell Comarcal, que es fa càrrec del funcionament del Viver d’Empreses de la Galera

El qual es publica als efectes oportuns.

Amposta, 31 d’agost de 2018
Ramon Muñoz Verge. PRESIDENT

Anuncis

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s