Agenda 21

1.       ANTECEDENTS I ASPECTES PREVIS D’INTERÈS  
1.1    ELS EQUIPS TÈCNICS DE TREBALL 
1.2    OBJECTE DE L’ESTUDI
1.3    L’AGENDA 21 
1.3.1       Filosofia i antecedents històrics
1.3.2       L’Agenda 21 de Godall
1.4    RESUM DEL PROCÉS I ESTRUCTURA DEL DOCUMENT
1.4.1       Metodologia emprada 
1.4.2       Estructura del  document

2.        INTRODUCCIÓ AL CONTEXT HISTÒRIC I MARC GEOGRÀFIC 
2.1    MARC GEOGRÀFIC
2.2    CONTEXT HISTÒRIC

3.       MEDI FÍSIC I BIÒTIC 
3.1    CLIMATOLOGiA
3.1.1       Aspectes metodològics previs
3.1.2       El context climátic del territori: classificació climática
3.1.3       Paràmetres climatològics locals
3.1.4       Resum del règim climàtic
3.1.5       Aspectes diagnòstics.
3.2    GEOLOGIA I EDAFOLOGIA
3.2.1       Context geològic territorial
3.2.2       Descripció geològica, geomorfològica i edafològica
3.2.3       Respecte a l’inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya
3.2.4       Aspectes diagnòstics
3.3    HIDROLOGIA
3.3.1       Aigües superficials
3.3.2       Aigües subterrànies 
3.3.3       Aspectes diagnòstics
3.4    BIODIVERSITAT
3.4.1       Marc geogràfic i sistemes naturals
3.4.2       Espais d’interès natural i corredors biològics

4.       ENTORN HUMÀ 
4.1     DEMOGRAFIA: ESTRUCTURA I DINÀMIQUES
4.1.1           Evolució demogràfica. 
4.1.2           Dinàmiques    demogràfiques:    natalitat,    mortalitat,    immigració    i emigració.   99 
4.1.3           Evolució  de la població total 
4.1.4           L’estructura demogràfica actual
4.1.5           Distribució de la població en el territori
4.1.6           Comparació amb l’evolució i estructura demogràfica de l’entorn
4.1.7           El  Pla  Territorial  de  les  Terres  d’Ebre  i  el  pla  general  d’ordenació urbana vigent: Expectatives demogràfiques
4.1.8           Aspectes diagnòstics 
4.2    RECUSOS I SERVEIS A LES PERSONES
4.2.1           La salut
4.2.2           L’atenció a les persones: Serveis socials
4.2.3           L’ensenyament  
4.2.4           Cultura
4.2.5           Esport
4.2.6           Serveis de voluntariat existents al municipi.
4.2.7           Seguretat ciutadana 
4.2.8           Aspectes diagnòstics
4.3     ACTIVITATS ECONÒMIQUES
4.3.1           El rol del municipi en el seu entorn
4.3.2           L’estructura econòmica del municipi: els sectors econòmics
4.3.3           Població i mercat laboral 
4.3.4           El Pla Territorial de les Terres de l’Ebre: expectatives de futur
4.3.5           Aspectes diagnòstics

5.       EL TERRITORI I LA MOBILITAT

5.1    ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA DEL TERRITORI
5.1.1           El planejament integral del territori 
5.1.2           L’ordenació urbanística del municipi  
5.1.3           Altres planejaments sectorials d’afectació al municipi
5.1.4           Aspectes diagnostics
5.2    PAISATGE
5.2.1           Introducció i metodología
5.2.2           Les unitats paisatgístiques
5.2.3           Resultats de l’anàlisi paisatgística
5.2.4           Resultats de l’anàlisi paisatgística
5.2.5           Aspectes diagnòstics 
5.3    PATRIMONI HISTÒRIC i CULTURAL 
5.3.1           Catalogació i conservació del P.H.C.
5.3.2           Distribució en el territori dels elements d’interès patrimonial
5.3.3           Aspectes diagnòstics
5.4    MOBILITAT
5.4.1           Descripció de la xarxa viària supramunicipal
5.4.2           Descripció de la xarxa viària municipal
5.4.3           Altres infraestructures de mobilitat
5.4.4           El parc de vehicles
5.4.5           Transport públic
5.4.6           Intensitat de trànsit
5.4.7           Mobilitat municipal
5.4.8           Seguretat viària 
5.4.9           Aspectes diagnòstics

6.       VECTORS  I  RISC  AMBIENTAL:  MODELS  DE  CONSUM,  SISTEMES  DE 
GESTIÓ I TENDÈNCIES 
6.1    CICLE DE L’AIGUA
6.1.1       Abastament d’aigües 
6.1.2       Sanejament  
6.1.3       Alteracions del cicle hidrològic 
6.1.4       Aspectes diagnòstics 
6.2    CONSUMS ENERGÈTICS 
6.2.1       Infraestructures energètiques implantades al territori
6.2.2       Fonts i consums 
6.2.3       Consum municipal per tipologies i per sectors 
6.2.4       Gestió energètica dels serveis i instal·lacions municipals 
6.2.5       Energies renovables 
6.2.6       Aspectes diagnòstics 
6.3    ATMÒSFERA
6.3.1       Introducció 
6.3.2       Qualitat de l’aire
6.3.3       Contaminació lluminosa
6.3.4       Contaminació acústica 
6.3.5       Aspectes diagnòstics 
6.4    RESIDUS 
6.4.1       Introducció 
6.4.2       Marc organitzatiu i competencial 
6.4.3       La generació de residus municipals 
6.4.4       Runes i residus de la construcció 
6.4.5       Residus industrials 
6.4.6       Residus Sanitaris
6.4.7       Residus generats per l’activitat agrícola
6.4.8       Residus generats per l’activitat cinegètica
6.4.9       Neteja viària
6.4.10     Perspectives de futur 
6.4.11     Aspectes diagnòstics 
6.5    RISCOS NATURALS I D’ORIGEN ANTRÒPIC
6.5.1       Anàlisi del risc: detecció i descripció
6.5.2       Prevenció i gestió dels riscos.
6.5.3       Aspectes diagnòstics

Anuncis