Població

Mas de Merades
 Població: 
Les primeres dades de població (godallencs) es remunten al fogatjament del 1380 quan s’assenyalen 16 focs a Godall, els mateixos que es registren el 1553. L’any 1718 hi havia 162 habitants a Godall. El cens del 1830 registrà 810 h., xifra que augmentà a 1276 h. el 1842. Al llarg d’aquest segle, hom observa que la població creixé moltíssim. Aquest ascens encara es constata el 1860, amb 1774 h. En aquest any, a més de registrar 360 cases habitades al cap de municipi, es constata una fàbrica d’aiguardent anomenada la Clàpia, el Mas del Pla, el Mas del Rei, Els Masets i dues petites caseries amb tres cases cadascuna, la de Merades i la Masia de Montanets. 
Mas de Merades 
A partir d’aquest moment i fins al tombant de segle es produïren algunes oscil.lacions demogràfiques, tot i que fins els anys trenta la població es mantingué aproximadament sobre els mil set-cents habitants. Fou després que s’inicià una progressiva disminució de població, la qual des de 1975 ha sofert petites davallades, en bona part com a conseqüència de la manca de dinamisme dels sectors econòmics. Actualment la població és de 632 habitants aproximadament.. 
La població es pot considerar totalment agrícola, tot i que existeix un petit nombre de persones que treballen al sector serveis en altres municipis de la comarca. L’estructura d’edats mostra un envelliment accelerat, ja que és força important el percentatge de grup de vells (més del 30%) i adults (més del 58%). Actualment la densitat de població és de 22h/km2..
RECOMANAT:
Anuncis